Strefa klienta

Wnioski o przyłączenie

Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej MPEC S.A. i korzystać z ciepła systemowego?

Przyłączyć się do sieci ciepłowniczej mogą osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z przyłączanego obiektu.Proces przyłączania przebiega następująco:

Krok 1 - Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Zapytanie o możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej można przesłać pocztą, pocztą elektroniczną (e-mail: bok@mpecsa.pl) lub dostarczyć osobiście do Spółki. W zapytaniu należy określić lokalizację (adres ), powierzchnię, kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu, planowany termin odbioru ciepła oraz określić sposób dalszego kontaktu.

Po otrzymaniu zapytania przeprowadzana jest analiza technicznych i ekonomicznych możliwości przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznych możliwości, zainteresowana osoba otrzymuje formularz „Wniosku o określenie warunków przyłączenia...” (druk wniosku do wypełnienia punkt 2.).

Dostawca ciepła systemowego w przesłanej informacji przekazuje wstępne (orientacyjne) dane o sposobie proponowanego finansowania inwestycji i ogólnych obowiązkach przyszłego odbiorcy ciepła.

Krok 2 - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłownicze

Wypełniony „Wniosek...” wraz z kompletem załączników należy dostarczyć osobiście lub pocztą do MPEC S.A. Złożenie „Wniosku...” rozpoczyna procedurę przyłączenia zgłaszanego obiektu do ciepła systemowego.

Na zawarcie „Umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” ma również wpływ dostępność terenów pod budowę przyłącza czy też wcześniejszą rozbudowę sieci ciepłowniczej.

Zgody właścicieli terenów, przez które planowany jest przebieg przyłącza uzyskuje Spółka zawierając stosowaną umowę. W przypadku braku zgody, jak również braku alternatywnej możliwości podłączenia, MPEC S.A. ma prawo odstąpić od zawarcia Umowy o przyłączenie. Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci (DOC,59.5 KB)

Krok 3 - Uzgodnienie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Spółka przekazuje zainteresowanemu przyłączeniem do sieci ciepłowniczej projekt Umowy o przyłączenie wraz z Projektem „Warunków technicznych przyłączenia”. Po zapoznaniu się z tymi projektami i uzgodnieniem ewentualnych zmian w ich zapisach, zainteresowany podejmuje decyzję o ich akceptacji a ostateczne przyjęcie tych warunków następuje przy podpisaniu „Umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej”.

Krok 4 - Podpisanie „Umowy o przyłączenie do sieci”

Po zaakceptowaniu projektów obu dokumentów wymienionych w punkcie 3. strony podpisują „Umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej”. MPEC S.A. przekazuje zainteresowanemu „Warunki techniczne przyłączenia”. MPEC S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy o przyłączenie z przyczyn niedostępności terenów, przez które planowane jest przyłączenie.

Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony umowy, na zasadach określonych w umowie. Spółka wykona zobowiązania wynikające z Umowy chyba, że zajdą przeszkody formalno - prawne, za które przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w postaci niemożliwości uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, a w szczególności braku uzgodnienia udostępnienia nieruchomości przez osoby trzecie, będące właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowana ma być rozbudowana sieć ciepłownicza i przyłącze, wtedy odpowiedzialność MPEC S.A. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest wyłączona.

Krok 5 - Dostawa ciepła systemowego

Warunkiem dostawy ciepła jest zrealizowanie przez strony zobowiązań wynikających z „Umowy o przyłączenie”, dokonanie odbioru wykonanej infrastruktury ciepłowniczej i zawarcie przez odbiorcę umowy sprzedaży ciepła.