Strefa klienta

RODO

Bielsk Podlaski, dnia 25 maja 2018 roku

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapewnienia stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim, zwane MPEC S.A.

Na podstawie art. 12 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywały będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MPEC S.A.:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 Maja 22 17-100 Bielsk Podlaski, email: sekretariat@mpecsa.pl, tel. +48 85 731 90 30.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych w zasobach MPEC S.A. jest niezbędne do wykonania umowy, obsługi, ustalenia/dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na drodze: umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
 • Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z MPEC S.A. na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym i logistycznym, bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane za zgodą z tytułu umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego będą przetwarzane przez okres ich trwania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez MPEC S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 • Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną na adres MPEC S.A. lub elektronicznie na adres email sekretariat@mpecsa.pl.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 • Podanie danych osobowych jest wymagane przez MPEC S.A. w celu zawarcia i realizacji umowy, umowy cywilno-prawnej tub innego stosunku cywilno-prawnego za wyjątkiem danych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego.
 • Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.