Strefa klienta

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim, jako przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, opracowało Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła. Plan ten został uzgodniony przez Wojewodę Podlaskiego.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła został opracowany zgodnie i na podstawie:

  • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn.zm.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209),
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 nr 16 poz. 92).

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.

Rada Ministrów na mocy rozporządzenia, wydanego w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ust. 7 ustawy Prawo Energetyczne, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, na podstawie zgłoszenia wojewody, może wprowadzić na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia w dostarczaniu ciepła, w przypadku wystąpienia następujących zagrożeń:

  • bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo energetycznym;
  • bezpieczeństwa osób;
  • wystąpieniem znacznych strat materialnych.

Rozporządzenie o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła, wydane w ww. trybie, będzie wiążące dla wszystkich przedsiębiorstw przesyłowych prowadzących działalność na terytorium nim objętym. W takim przypadku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim zobowiązane będzie do uruchomienia realizacji ograniczeń przewidzianych w Planie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla odbiorców MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim.

Opracowany plan określa szczegółowe zasady i tryb wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła. Stanowi on jednocześnie środek przygotowawczy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 Prawa energetycznego.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła określa maksymalną wielkość dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców, w zależności od wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła, oraz zawiera:

  • charakterystyki techniczne źródeł ciepła;
  • rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji;
  • rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych;
  • tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła uzgadnia się z właściwym wojewodą w terminie do dnia 30 czerwca pierwszego roku okresu, dla którego plan jest opracowany lub aktualizowany.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła aktualizuje się co najmniej raz na trzy lata.
W razie wprowadzenia ograniczeń, odbiorcy ciepła zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.

PDF Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2023-2026 (PDF,1,28 MB)

PDF Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2020-2023 (PDF,2,91 MB)