Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w w Bielsku Podlaskim

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zostały wytworzone w innych instytucjach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-29. Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: sekretariat@mpecsa, tel.+48 85 730 24 92.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MPEC S.A. zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

MPEC S.A. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy MPEC S.A. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno - komunikacyjna

Wejście główne do budynku siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim usytuowane jest od ul. 3 Maja. Od strony wejścia głównego budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Drugie wejście znajduje się po przeciwnej stronie budynku od strony placu z parkingiem.

Wjazd na teren MPEC S.A. na którym znajduje się parking, połączony jest z wjazdem na teren stacji paliw sąsiadującej z siedzibą MPEC S.A. Obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do obu wejść prowadzą schody z poręczami - stopnie wykonane z okładzin antypoślizgowych.

Schody, wejścia oraz budynek nie są wyposażone w pochylnie, platformy, widny urządzenia do informacji głosowych, pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dziennik Podawczy znajduje się na piętrze budynku. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi wejście do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim i poruszanie się po budynku lub porozumiewanie się z pracownikami odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, e-mailowym lub poprzez osoby trzecie w czasie i miejscu dogodnym dla osoby zainteresowanej.