Strefa klienta

Informacja o paliwach i wpływie na środowisko


MPEC S.A. zajmujące się sprzedażą ciepła przekazuje odbiorcom informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego i wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko


Informujemy, że obliczony zgodnie z § 1 pkt 1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 r. poz. 1912), procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2022 wynosi 0%.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 nr 16, poz. 92) poniżej zamieszczamy informacje, o których mowa do § 23 ust. 3:


Tab. 1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w okresach grzewczych:

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

Biomasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Węgiel kamienny

99,77%

99,53%

99,60%

99,53%

99,66%

99,69%

Lekki olej opałowy

0,23%

0,47%

0,4%

0,47%

0,34%

0,31%


EMISJA GAZÓW I PYŁÓW:


Tab. 2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia ciepła w poprzednim okresie grzewczym:


2022 r.


Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej
[ t/rok ]


SO2

70,59


NOx

36,20


CO2

18.739,00


Pył

3,47


Odpady radioaktywne

nie dotyczy


Poziom emisji gazów i pyłu poniżej dopuszczalnych norm.

Informacja za 2023 r.

o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej (Wp,c)

Na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (tekst jednolity w Obwieszczeniu MKiŚ z dnia 22 maja 2023 r Dz.U. 1220/2023), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaski przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego do odbiorców końcowych z miejskiego systemu ciepłowniczego.

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ DLA SIECI CIEPLNEJ W ROKU 2023 R (Wp,c) WYNOSI 1,487.

Struktura masowa paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2023 r.:

97,54% węgiel kamienny; 2,46% biomasa oraz gaz ziemny 0,0%.

Struktura energii chemicznej paliw w wytworzeniu ciepła w 2023 r.:

98,20% węgiel kamienny; 1,80% biomasa oraz gaz ziemny 0,0%.

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP, która jest podstawą do obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku.