Strefa klienta

Informacja

INFORMACJE,
O
KTÓREJ MOWA W ART. 116 UST. 13 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 478)

Informuje się, iż w 2019 roku udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego, wynosił 0% (sprzedaż ciepła wytworzonego z węgla kamiennego stanowiła 99,52%, zaś lekkiego oleju opałowego - 0,48%).


INFORMACJE,


O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 15 STYCZNIA 2007 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH (DZ.U. Nr 16, poz.92)

I. INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

  1. Przesyłanie energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą o łącznej długości 16,31 tys. mb (stan na dzień 31.12.2020 r.), w tym:

Lp.

Sieć ciepłownicza

2- przewodowa

4- przewodowa

Razem

1.

Preizolowana własna

13,50

0,35

13,85

2.

Kanałowa własna

1,18

1,13

2,31

3.

Preizolowana dzierżawiona

0,05

-

0,05

4.

Kanałowa dzierżawiona

0,10

-

0,10

5.

Ogółem

14,83

1,48

16,31

6.

Ogółem mierzona długością rurociągu zasilającego

14,83

2,96

17,79

2. Ogólny stan techniczny sieci jest dobry.

3. Informację o możliwościach przyłączenia do sieci instalacji i urządzeń zainteresowane podmioty (osoby prawne i fizyczne) mogą uzyskać osobiście lub telefonicznie (tel. 85-730-24-92) w Zarządzie Spółki.


II. STRUKTURA PALIW PIERWOTNYCH ZUŻYTYCH DO WYTWARZANIA CIEPŁA:

PALIWO

OKRES GRZEWCZY

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Węgiel kamienny

99,73 %

99,77 %

99,53 %

99,60 %

Lekki olej opałowy

0,27 %
0,23%
0,47 %

0,40 %


III. EMISJA GAZÓW I PYŁÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE

- emisja w tonach

OKRES GRZEWCZY

1.X.16-30.IV.2017

1.X.17-30.IV.2018


1.X.18-30.IV.2019

1.X.19-30.IV.2020


CO2

16.774,0615.729,2816.210,2913.944,95

SO2

30,5543,7134,4241,06

NOX

33,3427,9917,3327,58

Pył

14,222,812,621,92

Poziom emisji gazów i pyłu poniżej dopuszczalnych norm.