Strefa klienta

Informacja

Bielsk Podlaski, 10.06.2019 r.

INFORMACJA,

O KTÓREJ MOWA W ART. 116 UST. 13 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 478)

Informuje się, iż w 2018 roku udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego, wynosił 0% (sprzedaż ciepła wytworzonego z węgla kamiennego stanowiła 99,54%, zaś lekkiego oleju opałowego - 0,46%).
Bielsk Podlaski, 10.06.2019 r.


INFORMACJE,

O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 15 STYCZNIA 2007 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
(DZ.U. Nr 16, poz.92)

I. INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

1. Przesyłanie energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą o łącznej długości 15.82 tys. mb (stan na dzień 31.12.2018 r.), w tym:

Lp.

Sieć ciepłownicza

2- przewodowa

4- przewodowa

Razem

1.

Preizolowana własna

12,99

0,35

13,34

2.

Kanałowa własna

1,18

1,13

2,31

3.

Preizolowana dzierżawiona

0,05

-

0,05

4.

Kanałowa dzierżawiona

0,12

-

0,12

5.

Ogółem

14,34

1,48

15,82

6.

Ogółem mierzona długością rurociągu zasilającego

13,34

2,96

17,30


2. Ogólny stan techniczny sieci jest dobry.
3. Informację o możliwościach przyłączenia do sieci instalacji i urządzeń zainteresowane podmioty (osoby prawne i fizyczne) mogą uzyskać osobiście lub telefonicznie (tel. 85-730-24-92) w Zarządzie Spółki.


II. STRUKTURA PALIW PIERWOTNYCH ZUŻYTYCH DO WYTWARZANIA CIEPŁA:

PALIWO

OKRES GRZEWCZY

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Węgiel kamienny

99,82 %

99,73 %

99,77 %

99,53 %

Lekki olej opałowy

0,18 %
0,27 %
0,23%

0,47 %III. EMISJA GAZÓW I PYŁÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE

- emisja w tonach

OKRES GRZEWCZY

1.X15-30.IV.2016

1.X.16-30.IV.2017

1.X.17-30.IV.2018

1.X.18-30.IV.2019

CO2

16.084,24
16.774,06
15.729,2816.210,29

SO2

33,43
30,5543,7134,42

NOX

29,24
33,3427,9917,33

Pył

13,52
14,222,812,62

Poziom emisji gazów i pyłu poniżej dopuszczalnych norm.