Zasady funkcjonowania

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim wykonuje swoją działalność w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505);
 • Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755, 730);
 • Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712);
 • Statut Spółki;
 • Koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej;
 • Inne akty prawne powszechnie obowiązujące.

2. Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest jednoosobowy Zarząd. Sposób reprezentacji podmiotu:

 • Prezes Zarządu samodzielnie
 • lub 2 Prokurentów.

3. Osoby upoważnione do kontaktów z klientami:

 • Jerzy Krassowski - Prezes Zarządu
 • Anna Dorota Łapińska - Główny Księgowy, Prokurent,
 • Eugeniusz Śliwka - Kierownik Działu Ciepła Systemowego,
 • Irena Minkiewicz - Kierownik Działu Inwestycji i Środowiska, Prokurent,
 • Monika Jurczuk - Prokurent.

4. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Każdą sprawę z zakresu działania Spółki, którą zainteresowany jest obywatel można zgłosić na piśmie lub ustnie do Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności w sekretariacie.
Prezes Zarządu podejmie decyzję bezpośrednio lub określi sposób załatwienia sprawy, wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za jej rozwiązanie oraz określi ostateczny termin załatwienia. O sposobie załatwienia sprawy zainteresowany zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni.

5. Rejestry, ewidencje, archiwa

MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim prowadzi rejestry i ewidencje wynikające z ustaw o:

 • rachunkowości;
 • podatku od towarów i usług;
 • podatku dochodowym od osób prawnych;
 • podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • systemie ubezpieczeń społecznych
  • kartoteki płacowe
  • ewidencję pracowników
  oraz ewidencję
 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • archiwum zakładowe akt własnych Spółki.

6. Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji z rejestrów, ewidencji i archiwum oraz informacji, które nie zostały udostępnione w Biuletynie następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z następującym zastrzeżeniem. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od złożenia wniosku, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie udostępnienia informacji, jednakże nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji z rejestrów, ewidencji i archiwum podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz handlowej.

Informacje o przeprowadzanych i rozstrzygniętych zamówieniach sektorowych ogłaszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie podmiotu: Przetargi MPEC SA

Zasady funkcjonowania (PDF, 64KB)

Data wytworzenia: 20 marca 2015
Wytworzył:

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 8 lipca 2022
Autor ostatniej modyfikacji: administrator