Organy spółki

1. Zarząd

Sprawy Spółki prowadzi i reprezentuje Spółkę jednoosobowy Zarząd w składzie:

  • Jerzy Krassowski - Prezes Zarządu

Spółkę reprezentuje, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Prokurentów działających łącznie.

Prokurentami Spółki Zarząd ustanowił: Annę Dorotę Łapińską, Irenę Minkiewicz, Monikę Jurczuk.

2. Rada nadzorcza

  • Jan Maleszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Sakowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Daniel Puchalski - Członek Rady Nadzorczej

Do podstawowych kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- ocena i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny ;
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
- zawieranie umowy z Członkiem Zarządu o świadczenie usług w zakresie zarządzania;
- zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki;
- opiniowanie projektów zmian statutu Spółki;
- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej pięć tysięcy (5.000) euro;
- wybieranie na wniosek Prezesa Zarządu Spółki podmiotu (biegłego rewidenta) uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;
- nadzorowanie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia;
- podejmowanie na wniosek Prezesa Zarządu decyzji o tworzeniu oddziałów lub przystąpienia do innych spółek;
- powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
- wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
- delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności.

3. Walne Zgromadzenie

Funkcje Walnego Zgromadzenia pełni Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, do kompetencji którego należy między innymi:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- postanawianie dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
- podejmowanie decyzji o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej: pięciu tysięcy (5.000)euro;
- wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- wyrażanie zgody na nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech (3) lat,
- podejmowanie decyzji o podziale zysku lub pokryciu strat;
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- ustalanie i zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
- ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
- podejmowanie uchwał o zmianie statutu Spółki. umorzeniu akcji, podwyższeniu lub obniżeniu kapitału;
- połączenie lub likwidacja Spółki oraz wyznaczenie likwidatora;
- podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w kodeksie spółek handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd;
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczek i kredytów długoterminowych.

Organy spółki (PDF, 58KB)

Data wytworzenia: 22 marca 2015
Wytworzył: Helena Lipińska

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 8 lipca 2022
Autor ostatniej modyfikacji: administrator