Struktura własności i majątek

Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 95.584 szt. Wartość nominalna jednej akcji - 100 zł.

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 23.547.627,11 zł w tym:

rzeczowe aktywa trwałe - 11.931.460,60 z tego:

  • grunty - 332.855,93 zł
  • budynki i obiekty inżynierii lądowej - 9.048.811,73 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny - 2.309.362,4812 zł
  • środki transportu - 23.670,93 zł
  • inne środki trwałe - 22.405,47 zł
  • środki trwałe w budowie - 194.354,06 zł

aktywa obrotowe - 11.058.601,48 zł z tego:

  • zapasy - 1.818.077,55
  • należności krótkoterminowe - 1.779.114,02 zł
  • inwestycje krótkoterminowe - 7.402.579,79 zł

Data wytworzenia:
Wytworzył:

Data publikacji: 2 września 2020
Autor publikacji: Jerzy Bartoszuk

Data modyfikacji: 2 września 2020
Autor ostatniej modyfikacji: Jerzy Bartoszuk