Zasady funkcjonowania

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim wykonuje swoją działalność w oparciu o:

- Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505);
- Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755, 730);

- Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712);
- Statut Spółki;
- Koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej;
- Inne akty prawne powszechnie obowiązujące.

2. Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest jedoosobowy Zarząd. Sposób reprezentacji podmiotu: Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch Prokurentów.

3. Osoby upoważnione do kontaktów z klientami:

- Jerzy Krassowski - Prezes Zarządu

- Anna Dorota Łapińska - Główny Księgowy, Prokurent,

- Eugeniusz Śliwka - Kierownik Działu Ciepła Systemowego,

- Irena Minkiewicz - Kierownik Działu Inwestycji i Środowiska, Prokurent,

- Monika Jurczuk - Prokurent.

4. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Każdą sprawę z zakresu działania Spółki, którą zainteresowany jest obywatel można zgłosić na piśmie lub ustnie do Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności w sekretariacie.
Prezes Zarządu podejmie decyzję bezpośrednio lub określi sposób załatwienia sprawy, wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za jej rozwiązanie oraz określi ostateczny termin załatwienia. O sposobie załatwienia sprawy zainteresowany zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni.

5. Rejestry, ewidencje, archiwa

MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim prowadzi rejestry i ewidencje wynikające z ustaw o:
- rachunkowości;
- podatku od towarów i usług;
- podatku dochodowym od osób prawnych;
- podatku dochodowym od osób fizycznych;
- systemie ubezpieczeń społecznych,
jak również między innymi kartoteki płacowe, ewidencję pracowników, odbiorców, przychodzącej i wychodzącej korespondencji. Prowadzone jest archiwum zakładowe akt własnych Spółki.

Udostępnianie informacji z rejestrów, ewidencji i archiwum oraz informacji, które nie zostały udostępnione w Biuletynie następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z następującym zastrzeżeniem. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od złożenia wniosku, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie udostępnienia informacji, jednakże nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji z rejestrów, ewidencji i archiwum podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz handlowej.

6. Informacje o przeprowadzanych i rozstrzygniętych zamówieniach sektorowych ogłaszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie podmiotu: Przetargi MPEC SA

Data wytworzenia:
Wytworzył:

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 15 lipca 2019
Autor ostatniej modyfikacji: Monika Jurczuk