Przedmiot działalności

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w kraju i za granicą a w szczególności w dziedzinach o symbolach odpowiadających Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).


Przedmiot działalności spółki PKD
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z
naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z
naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
instalowanie maszyn przemyslowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z
przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z
wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
wykonywanie pozostałych instalacji budowalnych 43.29.Z
tynkowanie 43.31.Z
zakladanie stolarki budowlanej 43.32.Z
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z
malowanie i szklenie 43.34.Z
wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
konserwacja i naprawa pojazdów samochodwych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z
sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z
sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z
sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z
pozostała sprzedaż detalliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z
transport drogowy towarów 49.41.Z
transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
pozostałe badania i analizy techniczne 71.20 B
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z

Data wytworzenia:
Wytworzył:

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 24 marca 2015
Autor ostatniej modyfikacji: Helena Lipińska