O Firmie

Historia

HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 15 lutego 1975 roku Wojewoda Białostocki podpisuje Zarządzenie Nr 9/75 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Zgodnie z postanowieniami tego aktu, powołane Przedsiębiorstwo w tym samym roku tworzy Zakład Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim. Zakład przejmuje eksploatację istniejących już dwóch kotłowni komunalnych i jednej spółdzielczej. W następnym roku do Zakładu zostają włączone kolejne kotłownie w naszym mieście oraz w Siemiatyczach i Hajnówce.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych i latach osiemdziesiątych XX wieku w Bielsku Podlaskim następuje intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego, bazującego na technologii wielkopłytowej, a wraz z nim gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na ciepło. Powstają nowe osiedla a z nimi nowe źródła ciepła i sieci ciepłownicze. Infrastruktura ta wchodzi w skład Przedsiębiorstwa, pozostając w zarządzaniu bielskiego Zakładu.

W 1991 roku Wojewoda Białostocki, w ramach komunalizacji mienia wydziela z majątku ówczesnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku mienie Zakładu Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim i wraz z nakładami inwestycyjnymi ( już poniesionymi na realizowanym obiekcie ciepłowni miejskiej ) przekazuje na rzecz samorządu Bielska Podlaskiego.

W listopadzie 1992 roku Rada Miejska w Bielsku Podlaskim podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia spółki akcyjnej gminy miejskiej w Bielsku Podlaskim.

W dniu 1 kwietnia 1993 roku Sąd Gospodarczy w Białymstoku wpisuje Spółkę do rejestru handlowego pod Firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim i z tym dniem nowy podmiot przejmuje działalność ciepłowniczą na terenie miasta.W początkowym okresie funkcjonowania Spółki infrastrukturę ciepłowniczą stanowiło 16 węglowych kotłowni lokalnych 26 węzłów cieplnych oraz ok. 6,0 km kanałowej sieci ciepłowniczej ( za wyjątkiem 6 najmniejszych kotłowni, pozostała infrastruktura, powstała w okresie działania Zakładu Energetyki Cieplnej ).

Przekazana do użytkowania w czwartym kwartale 1999 roku ciepłownia przy ul. Rejonowej 11 wraz z rozbudowaną pozostałą infrastrukturą ciepłowniczą pozwoliła dotychczas wyłączyć z eksploatacji 15 własnych i 10 obcych kotłowni węglowych oraz 16 olejowych. Łącznie z krajobrazu centrum miasta wyeliminowano 46 kominów.

Obecna infrastruktura ciepłownicza Spółki to: trzy źródła ciepła, 16,3 km sieci ciepłowniczych w tym 13,9 km wykonanych w technologii rur preizolowanych, 30 grupowych i 67 indywidualnych własnych węzłów cieplnych. Nakłady inwestycyjne spółki w wysokości 34,98 mln zł zostały sfinansowane w 7,01 % aportem , 12,32 gotówką z budżetu miasta i 80,67 % środkami własnymi. Rozbudowywana sieć ciepłownicza pozwala rokrocznie podłączać kolejnych odbiorców. Na koniec 2020 roku ogrzewana powierzchnia wynosiła 387,42 tys. m2. 42%. Szacuje się, iż obecnie z ciepła systemowego korzysta ok. 56 % mieszkańców miasta, przedsiębiorstwa, instytucje oraz samorządowe placówki oświatowo – wychowawcze i kulturalne.

Rozbudowywany i zmodernizowany system ciepłowniczy znaczący ma wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

O powyższym świadczy redukcja emisji gazów i pyłów z własnych źródeł ( dane z 2020 r.w porównaniu do średniej lat 1994 - 1996 ): dwutlenku siarki o 68 %; tlenku azotu o 22 %;tlenku węgla o 92 %; dwutlenku węgla o 55 %, pyłu i sadzy o 98 %. Wynik ten poprawia wyeliminowana emisja z przejętych obcych źródeł ciepła.

Zmodernizowana i nowoczesna infrastruktura ciepłownicza gwarantuje jej odbiorcom ekologiczne, bezpieczne, pewne i wygodne ciepło systemowe.

Przedsiębiorstwo aktywnie wspiera działalność kulturalno – oświatową, sportową, pomocową wielu jednostek i organizacji funkcjonujących na teranie miasta.

Potwierdzeniem efektywnej pracy Przedsiębiorstwa są uzyskane m. innymi takie wyróżnienia, jak LAUR CIEPŁOWNICTWA 2012 Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w kategorii WIODĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE zgodnie z maksymą „Primus inter pares” o sprzedaży ciepła poniżej 200 000 GJ, Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017, Gazela Biznesu 2011, Gepard Biznesu 2011, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2012, Eurocertyfikat 2010 w kategorii „Certyfikat Ochrony Środowiska”.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne, ład i porządek świadczą o gospodarności i wysokiej kulturze załogi Przedsiębiorstwa. Fakty te niejednokrotnie podkreślali przedstawiciele miast partnerskich wizytujący Spółkę jak i goście podmiotów krajowych. Dzięki ogromnej determinacji i konsekwencji w działaniu Przedsiębiorstwo buduje nie tylko własny pozytywny wizerunek gospodarczy, ale również miasta Bielsk Podlaski.