W dniu 06.10.2023 r. zostały podpisane przez NFOŚiGW i MPECSA umowy w ramach Programu Priorytetowego nr 5.9 „Międzydziedzinowe. Ciepłownictwo Powiatowe"

Ciepłownia w Bielsku Podlaskim zostanie zmodernizowana dzięki umowie podpisanej 6 października 2023 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i MPEC S.A. Na poprawę efektywności energetycznej Ciepłowni NFOŚiGW przekaże ponad 11,5 mln złotych dotacji oraz ponad 11,7 mln złotych pożyczki.

W dniu 6 października 2023 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim zostały podpisane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 22, umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz w formie pożyczki – w ramach Programu Priorytetowego nr 5.9 „Międzydziedzinowe. Ciepłownictwo Powiatowe”, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosków beneficjenta o realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie”.

Umowa została podpisana przez Artura Szymona Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawiciela beneficjenta: Jerzego Krassowskiego – Prezesa Zarządu MPECSA w Bielsku Podlaskim. Podczas podpisywania umów obecni byli również: Michał Wiśniewski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Jarosław Borowski – Burmistrz Bielska Podlaskiego.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej.

Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej prowadzące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. emisji CO2.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia istniejący system ciepłowniczy MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w momencie zakończenia inwestycji będzie spełniał wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 2 pkt. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE.

Po realizacji inwestycji ok. 82,67% energii cieplnej sprzedawanej w systemie ciepłowniczym w Bielsku Podlaskim będzie pochodziła z produkcji z OZE.

Efektem będzie poprawa jakości środowiska naturalnego w regionie i podniesienie konkurencyjność województwa. Ponadto realizacja inwestycji znacząco poprawi sprawność systemu, zapewni niezawodność dostaw energii cieplnej, stworzy możliwości do pozyskania nowych odbiorców ciepła, jak również poprzez wysoki stopień automatyzacji procesów termodynamicznych oraz ich monitoring zapewni efektywne zarządzanie energią jak i uzyskanie pożądanego efektu ekologicznego.

Wynikiem wdrożenia projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. emisji CO2 oraz pyłu.

Powyższe cele, osiągnięte w wyniku planowanych działań inwestycyjnych wpisują się w cel programu priorytetowego, którym jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza w regionie, dzięki zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej oraz ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

Koszt całkowity realizacji projektu opiewa na kwotę 28 661 460 zł;

Całkowity koszt netto: 23 300 000,00 zł, w tym koszty kwalifikowane – 23 300 000,00 zł,

w tym wysokość dofinansowania:

1)w formie dotacji stanowi wartość 11 517 600 zł. (tj. 49,4% kosztów kwalifikowanych);

2)w formie pożyczki stanowi wartość 11 782 400 zł . (tj. 50,6% kosztów kwalifikowanych).

Projekt polega na budowie kotłowni w oparciu o kocioł opalany biomasą o mocy znamionowej 8,0MW wraz z ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym, układem magazynowania i podawania paliwa, odprowadzeniem spalin i odpopielaniem oraz kompletną instalacją technologiczno-hydrauliczną. Ponadto wybudowany zostanie magazyn biomasy z podłogą ruchomą wyposażony w urządzenia do przygotowywania i podawania paliwa.

Kocioł pracował będzie „w podstawie” w sezonie grzewczym przez ok. 5 832 godz./rok i produkował ok. 137 000 GJ/rok. Kocioł na biomasę w sezonie grzewczym będzie produkował energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W okresie od maja do września będzie pracował istniejący kocioł WR-4,8MW z mocą odpowiadającą zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową.

Budowa kotłowni realizowana będzie na działce o numerze 1208/3, 1209/3, 1212/1, 1284/1, 1296/3 na terenie istniejącej ciepłowni przy ul. Rejonowej 11 w Bielsku Podlaskim.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę budynku kotłowni wraz z wiatą magazynową, budowę komina, budowę wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu kotłowni.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowę budynku kotłowni na biomasę wraz z instalacjami wewnętrznymi, przykotłowego magazynu wraz z podłogą ruchomą;
 • dostawę i montaż kotła wodnego (moc nominalna ok.9,3MW, moc znamionowa ok. 8,0MW), opalanego biomasą wraz z układem przygotowania i podawania paliwa do kotła: podłoga ruchoma z przenośnikiem redlerowym, klapa odcinająca, popychacz oraz układ p.poż., dostawę i montaż ekonomizera suchego oraz kondensacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami;
 • dostawę i montaż układu odpopielania: podajnik do usuwania popiołów, kanały do usuwania popiołów, kontener popiołu;
 • dostawę i montaż układu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja kominowa z kanałami spalin, multicyklon, elektrofiltr, wentylator wyciągowy i recyrkulacyjny spalin;
 • instalacje technologiczno-hydrauliczne kotła na biomasę: system pomp oraz wymienników, armatura, kolektory, rurociągi i izolacje. Połączenie z istniejącą pompownią (podłączenie źródła do sieci przesyłowej);
 • dostawę i montaż AKPiA - kompletny układ automatyki i opomiarowania kotła wraz z szafami automatyki łącznie ze sterownikami, niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym i systemem wizualizacji pracy instalacji, wraz ze stanowiskiem obsługi. Ujednolicenie i kompatybilność z istniejącym systemem AKPiA istniejącej kotłowni;
 • budowę magazynu biomasy - roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane;
 • zagospodarowanie terenu kotłowni i magazynu opału: roboty budowlane dróg dojazdowych. p.poż, oświetlenie zewnętrzne. Przebudowa instalacji zewnętrznych (sanitarnych i elektrycznych);
 • dokumentację techniczną – projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze;
 • próby, rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów, instrukcja obsługi;
  • nadzór inwestorski i autorski;
  • promocja projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia niższego poziomu zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do powietrza. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury.

Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.