Zapraszamy do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022 wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego

I. Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym:

a) o formie prowadzenia działalności,

b) wpisie do rejestru biegłych rewidentów,

c) wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

d) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

e) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

2. Cenę netto oraz należny podatek VAT za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w zakresie określonym w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ceny za wykonanie czynności należy podać odrębnie za każdy rok bilansowy.

Ostateczna cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej i musi uwzględniać wartość całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia.

3. Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.

4. Projekt umowy.

II. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Gotowość do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz 2022 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw energetycznych

w szczególności przedsiębiorstw energetyki cieplnej (do oferty należy załączyć wykaz badanych przedsiębiorstw branży energetycznej w okresie ostatnich 5 lat).

III. Terminy

1. Ostateczny termin przeprowadzenia badania 25.03.2022 r. (za 2021 r.) i 24.03.2023 r.

(za 2022 r.)

2. Przekazanie sprawozdania z badania do 15.04.2022 r. (za 2021 r.) i 14.04.2023 r. (za 2022 r.)

3. Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ksiegowosc@mpecsa.pl do dnia 10 września 2021 r.

Za datę złożenia ofert uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

4. O wyborze uprawniony do badania sprawozdania finansowego podmiot zostanie poinformowany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wyboru przez Radę Nadzorczą MPEC S.A.

IV. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

V. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VI. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Anna Dorota Łapińska – Główny Księgowy tel. 85 731-90-38

e-mail: ksiegowosc@mpecsa.pl