Strefa klienta

Informacja

Bielsk Podlaski, 16.05.2018 r.

INFORMACJA,

O KTÓREJ MOWA W ART. 116 UST. 13 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII ( DZ. U. Z 2015 R., POZ. 478 )

Informuje się, iż w 2017 roku udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego, wynosił 0 % ( sprzedaż ciepła wytworzonego z węgla kamiennego stanowiła 99,77 %, zaś lekkiego oleju opałowego - 0,23 % ).
Bielsk Podlaski, 14.05.2018 r.


INFORMACJE,

O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 15 STYCZNIA 2007 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
( DZ.U. Nr 16, poz.92)

I. INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

1. Przesyłanie energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą o łącznej długości 15.17 tys. mb (stan na dzień 31.12.2017 r.), w tym:

Lp.

Sieć ciepłownicza

2- przewodowa

4- przewodowa

Razem

1.

Preizolowana własna

12,24

0,35

12,59

2.

Kanałowa własna

1,30

1,13

2,43

3.

Preizolowana dzierżawiona

0,05

-

0,05

4.

Kanałowa dzierżawiona

0,10

-

0,10

5.

Ogółem

13,69

1,48

15,17

6.

Ogółem mierzona długością rurociągu zasilającego

13,69

2,96

16,65


2. Ogólny stan techniczny sieci jest dobry.
3. Informację o możliwościach przyłączenia do sieci instalacji i urządzeń zainteresowane podmioty (osoby prawne i fizyczne) mogą uzyskać osobiście lub telefonicznie (tel. 85-730-24-92) w Zarządzie Spółki.


II. STRUKTURA PALIW PIERWOTNYCH ZUŻYTYCH DO WYTWARZANIA CIEPŁA:

PALIWO

OKRES GRZEWCZY

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Węgiel kamienny

99,82 %

99,73 %

99,77 %

Lekki olej opałowy

0,18 %
0,27 %

0,23%III. EMISJA GAZÓW I PYŁÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE

- emisja w tonach

OKRES GRZEWCZY

1.X15-30.IV.2016

1.X.16-30.IV.2017

1.X.17-30.IV.2018

CO2

16.084,24
16.774,06
15.729,28

SO2

33,43
30,55
43,71

NOX

29,24
33,34
27,99

Pył

13,52
14,22
2,81

Poziom emisji gazów i pyłu poniżej dopuszczalnych norm.