Strefa klienta

Informacja

Bielsk Podlaski, 26.07.2017 r.

INFORMACJA,

O KTÓREJ MOWA W ART. 116 UST. 13 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII ( DZ. U. Z 2015 R., POZ. 478 )

Informuje się, iż w 2016 roku udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego, wynosił 0 % ( sprzedaż ciepła wytworzonego z węgla kamiennego stanowiła 99,73 %, zaś lekkiego oleju opałowego - 0,27 % ).
Bielsk Podlaski, 26.07.2017 r.


INFORMACJE,

O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 15 STYCZNIA 2007 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
( DZ.U. Nr 16, poz.92)

I. INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

1. Przesyłanie energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą o łącznej długości 15.103,55 mb (stan na dzień 31.12.2016 r.), w tym:

Lp.

Sieć ciepłownicza

2- przewodowa

4- przewodowa

Razem

1.

Preizolowana własna

12.149,30

346,00

12.495,30

2.

Kanałowa własna

1.300,25

1.133,00

2.433,25

3.

Preizolowana dzierżawiona

53,00

-

53,00

4.

Kanałowa dzierżawiona

122,00

-

122,00

5.

Ogółem

13.624,55

1.479,00

15.103,55

6.

Ogółem mierzona długością rurociągu zasilającego

13.624,55

2.958,00

16.582,55


2. Ogólny stan techniczny sieci jest dobry.
3. Informację o możliwościach przyłączenia do sieci instalacji i urządzeń zainteresowane podmioty (osoby prawne i fizyczne) mogą uzyskać osobiście lub telefonicznie (tel. 85-730-24-92) w Zarządzie Spółki.


II. STRUKTURA PALIW PIERWOTNYCH ZUŻYTYCH DO WYTWARZANIA CIEPŁA:

PALIWO

OKRES GRZEWCZY

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Węgiel kamienny

99,77 %

99,82 %

99,73 %

Lekki olej opałowy

0,23 %
0,18 %

0,27%III. EMISJA GAZÓW I PYŁÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE

- emisja w tonach

OKRES GRZEWCZY

1.X14-30.IV.2015

1.X.15-30.IV.2016

1.X.16-30.IV.2017

CO2

14.886,37
16.084,24
16.774,06

SO2

26,69
33,43
30,55

NOX

27,07
29,24
33,34

Pył

13,44
13,52
14,22

Poziom emisji gazów i pyłu poniżej dopuszczalnych norm.