Przetargi

Zasady, procedury i tryb udzielania zamówień przez przedsiębiorstwo.

Podstawowym dokumentem określającym zasady, procedury i tryb udzielania zamówień przez przedsiębiorstwo jest „Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim”, który uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Przy udzielaniu zamówień sektorowych (dot. działalności, o której mowaw art. 132 Pzp) stosuje się postanowienia ustawy Pzp gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 186 000 euro dla robót budowlanych. Ustawę Pzp stosuje się również przy udzielaniu zamówień pozasektorowych (nie dot. działalności, o której mowaw art. 132 Pzp), których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Stosowane tryby udzielania zamówień:

  1. przetarg nieograniczony;
  2. zapytanie ofertowe;
  3. z wolnej ręki.

Trybu zapytania ofertowego i z wolnej ręki nie stosuje się w przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W postępowaniach prowadzonych na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim”, wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) przewidziane w ustawie Pzp.

W postępowaniach o udzielenie zamówień sektorowych mają zastosowanie zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.


Miejskie Przedsiąbiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Bielsku Podlaskim


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.