O Firmie

Historia

HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 15 lutego 1975 roku Wojewoda Białostocki podpisuje Zarządzenie Nr 9/75 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Zgodnie z postanowieniami tego aktu, powołane Przedsiębiorstwo w tym samym roku tworzy Zakład Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim. Zakład przejmuje eksploatację istniejących już dwóch kotłowni komunalnych i jednej spółdzielczej. W następnym roku do Zakładu zostają włączone kolejne kotłownie w naszym mieście oraz w Siemiatyczach i Hajnówce.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych i latach osiemdziesiątych XX wieku w Bielsku Podlaskim następuje intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego, bazującego na technologii wielkopłytowej, a wraz z nim gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na ciepło. Powstają nowe osiedla a z nimi nowe źródła ciepła i sieci ciepłownicze. Infrastruktura ta wchodzi w skład Przedsiębiorstwa, pozostając w zarządzaniu bielskiego Zakładu.

W 1991 roku Wojewoda Białostocki, w ramach komunalizacji mienia wydziela z majątku ówczesnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku mienie Zakładu Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim i wraz z nakładami inwestycyjnymi ( już poniesionymi na realizowanym obiekcie ciepłowni miejskiej ) przekazuje na rzecz samorządu Bielska Podlaskiego.

W listopadzie 1992 roku Rada Miejska w Bielsku Podlaskim podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia spółki akcyjnej gminy miejskiej w Bielsku Podlaskim.

W dniu 1 kwietnia 1993 roku Sąd Gospodarczy w Białymstoku wpisuje Spółkę do rejestru handlowego pod Firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim i z tym dniem nowy podmiot przejmuje działalność ciepłowniczą na terenie miasta.W początkowym okresie funkcjonowania Spółki infrastrukturę ciepłowniczą stanowiło16 węglowych kotłowni lokalnych 26 węzłów cieplnych oraz ok. 6,0 km kanałowej sieci ciepłowniczej ( za wyjątkiem 6 najmniejszych kotłowni, pozostała infrastruktura, powstała w okresie działania Zakładu Energetyki Cieplnej ).

Przekazana do użytkowania w czwartym kwartale 1999 roku ciepłownia przy ul. Rejonowej 11 wraz z rozbudowaną pozostałą infrastrukturą ciepłowniczą pozwoliła dotychczas wyłączyć z eksploatacji 15 własnych i 10 obcych kotłowni węglowych oraz 16 olejowych. Łącznie z krajobrazu centrum miasta wyeliminowano 46 kominów.

Obecna infrastruktura ciepłownicza Spółki to: trzy źródła ciepła, 15,2 km sieci ciepłowniczych w tym 12,6 km wykonanych w technologii rur preizolowanych, 28 grupowych i 60 indywidualnych własnych węzłów cieplnych. Nakłady inwestycyjne ( 32,77 mln zł ) zostały sfinansowane w 7,48 % aportem; 13,15 % gotówką z budżetu miasta i 79,37 % środkami własnymi Spółki. Rozbudowywana sieć ciepłownicza pozwala rokrocznie podłączać kolejnych odbiorców. Na koniec 2017 roku ogrzewana powierzchnia wynosiła prawie 355,57 tys. m2, w tym w okresie funkcjonowania Spółki zwiększyła się o 42%. Szacuje się, iż obecnie z ciepła systemowego korzysta ok. 55 % mieszkańców miasta, przedsiębiorstwa, instytucje oraz samorządowe placówki oświatowo – wychowawcze i kulturalne.

Rozbudowywany i zmodernizowany system ciepłowniczy znaczący ma wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

O powyższym świadczy redukcja emisji gazów i pyłów z własnych źródeł ( dane z 2016 r.w porównaniu do średniej lat 1994 - 1996 ): dwutlenku siarki o 77 %; tlenku azotu o 0,4 %;tlenku węgla o 96 %; dwutlenku węgla o 44 %, pyłu i sadzy o 89 %. Wynik ten poprawia unikniona emisja z przejętych obcych źródeł ciepła.

Zmodernizowana i nowoczesna infrastruktura ciepłownicza gwarantuje jej odbiorcom ekologiczne, bezpieczne, pewne i wygodne ciepło systemowe.

Przedsiębiorstwo aktywnie wspiera działalność kulturalno – oświatową, sportową, pomocową wielu jednostek i organizacji funkcjonujących na teranie miasta.

Potwierdzeniem efektywnej pracy Przedsiębiorstwa są uzyskane m. innymi takie wyróżnienia, jak LAUR CIEPŁOWNICTWA 2012 Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w kategorii WIODĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE zgodnie z maksymą „Primus inter pares” o sprzedaży ciepła poniżej 200 000 GJ, Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017, Gazela Biznesu 2011, Gepard Biznesu 2011, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2012, Eurocertyfikat 2010 w kategorii „Certyfikat Ochrony Środowiska”.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne, ład i porządek świadczą o gospodarności i wysokiej kulturze załogi Przedsiębiorstwa. Fakty te niejednokrotnie podkreślali przedstawiciele miast partnerskich wizytujący Spółkę jak i goście podmiotów krajowych. Dzięki ogromnej determinacji i konsekwencji w działaniu Przedsiębiorstwo buduje nie tylko własny pozytywny wizerunek gospodarczy, ale również miasta Bielsk Podlaski.