Zasady funkcjonowania

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim wykonuje swoją działalność w oparciu o:

- Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późniejszymi zmianami);
- Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami); - - Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 827);
- Statut Spółki;
- Koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej;
- Inne akty prawne powszechnie obowiązujące.

2. Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest jedoosobowy Zarząd. Sposób reprezentacji podmiotu: Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch Prokurentów.

3. Osoby upoważnione do kontaktów z klientami:

- Jerzy Krassowski - Prezes Zarządu
- Anna Dorota Łapińska -Prokurent
- Eugeniusz Śliwka - Kierownik Działu Ciepła Systemowego
- Irena Minkiewicz - Kierownik Działu Inwestycji i Środowiska
- Helena Lipińska -Inspektor.

4. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Każdą sprawę z zakresu działania Spółki, którą zainteresowany jest obywatel można zgłosić na piśmie lub ustnie do Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności w sekretariacie.
Prezes Zarządu podejmie decyzję bezpośrednio lub określi sposób załatwienia sprawy, wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za jej rozwiązanie oraz określi ostateczny termin załatwienia. O sposobie załatwienia sprawy zainteresowany zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni.

5. Rejestry, ewidencje, archiwa.

MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim prowadzi rejestry i ewidencje wynikające z ustaw o:
- rachunkowości;
- podatku od towarów i usług;
- podatku dochodowym od osób prawnych;
- podatku dochodowym od osób fizycznych;
- systemie ubezpieczeń społecznych,
jak również między innymi kartoteki płacowe, ewidencję pracowników, odbiorców, przychodzącej i wychodzącej korespondencji. Prowadzone jest archiwum zakładowe akt własnych Spółki.

Udostępnianie informacji z rejestrów, ewidencji i archiwum oraz informacji, które nie zostały udostępnione w Biuletynie następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z następującym zastrzeżeniem. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od złożenia wniosku, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie udostępnienia informacji, jednakże nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji z rejestrów, ewidencji i archiwum podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz handlowej.

6. Informacje o przeprowadzanych i rozstrzygniętych przetargach publicznych ogłaszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie podmiotu: Zamówienia publiczne MPEC SA

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 17 października 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Małgorzata Kalina