Struktura własności i majątek

1. Struktura własności

Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 95.584 szt. Wartość nominalna jednej akcji - 100 zł.

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 22.751.749,72 zł w tym:

  • rzeczowe aktywa trwałe 11.942.615,28 z tego:

- grunty - 332.976,53 zł
- budynki i obiekty inżynierii lądowej - 9.057.895,20 zł
- urządzenia techniczne i maszyny - 2.402.560,12 zł
- środki transportu - 29.171,34 zł
- inne środki trwałe - 29.286,21 zł
- środki trwałe w budowie - 90.725,88 zł

  • aktywa obrotowe 10.377.448,83 zł z tego:

- zapasy - 1.793.690,85
- należności krótkoterminowe - 1.877.521,00 zł
- inwestycje krótkoterminowe - 6.488.474,12 zł

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 12 czerwca 2019
Autor ostatniej modyfikacji: Monika Jurczuk