Struktura własności i majątek

1. Struktura własności

Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 95.584 szt. Wartość nominalna jednej akcji - 100 zł.

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 22.339.751,56 zł w tym:

  • rzeczowe aktywa trwałe 12.181.257,10 z tego:

- grunty - 331.534,84
- budynki i obiekty inżynierii lądowej - 8.867.451,51
- urządzenia techniczne i maszyny - 1.995.420,72
- środki transportu - 53.958,28
- inne środki trwałe - 17.854,04
- środki trwałe w budowie - 915.037,71

  • aktywa obrotowe 9.562.626,45 z tego:

- zapasy - 1.167.446,39
- należności krótkoterminowe - 1.579.860,14
- inwestycje krótkoterminowe - 6.664.259,43

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 26 lipca 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Helena Lipińska