Struktura własności i majątek

1. Struktura własności

Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 95.584 szt. Wartość nominalna jednej akcji - 100 zł.

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 22.903.362,31 zł w tym:

  • rzeczowe aktywa trwałe 11.435.623,30 z tego:

- grunty - 331.534,84
- budynki i obiekty inżynierii lądowej - 8.448.891,24
- urządzenia techniczne i maszyny - 2.572.614,01
- środki transportu - 34.671,75
- inne środki trwałe - 12.478,70
- środki trwałe w budowie - 35.432,76

  • aktywa obrotowe 11.159.818,49 z tego:

- zapasy - 1.793.690,85
- należności krótkoterminowe - 1.562.038,26
- inwestycje krótkoterminowe - 7.678.575,19

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 14 maja 2018
Autor ostatniej modyfikacji: Helena Lipińska