Aktualności

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Spólki za 2019 i 2020 rok

| dodał:

MPEC S.A. zaprasza do skladania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

zaprasza do skladania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spólki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 wraz ze sporzadzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego

I. Oczekiwania wobec bieglego rewidenta:

1. Gotowosc do obecnosci na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzaj?cym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 oraz 2020, w celu zlozenia stosownych wyjasnien i informacji.

2. Doswiadczenie w badaniu sprawozdan finansowych przedsiebiorstw energetycznych, a w szczególnosci przedsiebiorstw energetyki cieplnej (do oferty zalaczyc wykaz badanych przedsiebiorstw z branzy energetycznej w okresie ostatnich 5 lat).

II. Oferta powinna zawiera?:

1. Informacje o oferencie, w tym:

b) wpisie do rejestru bieglych rewidentów,

c) wpisie na list? podmiotów uprawnionych do badania sprawozdan finansowych,

d) informacje o liczbie zatrudnionych bieglych rewidentów,

e) oswiadczenie o spelnieniu przez bieglego rewidenta ustawowo okreslonych warunków do wyrazenia bezstronnej i niezaleznej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

f) kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze biegly rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci.

2. Cen? netto oraz nale?ny podatek VAT za badanie sprawozdania finansowego, sporzadzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w zakresie okreslonym w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci. Ceny za wykonanie czynnosci nalezy podac za kazdy rok bilansowy.

Ostateczna cena oferty powinna byc wyrazona w walucie polskiej i musi uwzgledniac wartosc calego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty skladajace sie na realizacje zamówienia.

3. Wstepny harmonogram okreslajacy metody i terminy prac zwiazanych z badaniem wstepnym, ostatecznym oraz udzialem w inwentaryzacji.

4. Projekt umowy.

III. Terminy

1. Ostateczny termin przeprowadzenia badania - 25.03.2020 r.(za 2019 r.) i 25.03.2021 r. (za 2020 r.)

2. Przekazanie sprawozdania z badania do 17.04.2020 r. (za 2019 r.) i 16.04.2021 r. (za 2020 r.)

3. Oferty nalezy zlozyc do dnia 3.09.2019 r. do godz. 1500 w siedzibie Spólki.

4. Otwarcie ofert nastapi do dnia 4 wrzesnia 2019 r.

5. O wyborze uprawniony podmiot do badania sprawozdania finansowego Spó?ki zostanie poinformowany w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty wyboru przez Rade Nadzorcza MPEC S.A.

IV. Zastrzega si? prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstapienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

V. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Anna Dorota Lapinska - Glówny Ksiegowy tel. 85 731-90-38;

e-mail: ksiegowosc@mpecsa.pl

Miejskie Przedsiąbiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Bielsku Podlaskim


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.