Aktualności

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

| dodał:

MPEC S.A. zaprasza do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

I. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Gotowość do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 oraz 2018, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw energetycznycha w szczególności przedsiębiorstw energetyki cieplnej (do oferty załączyć wykaz badanych przedsiębiorstw branży energetycznej w okresie ostatnich 5 lat).

II. Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym:

a) o formie prowadzenia działalności,

b) wpisie do rejestru biegłych rewidentów,

c) wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

e) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

f) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

2. Cenę netto oraz należny podatek VAT za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w zakresie określonym w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ceny za wykonanie czynności należy podać za każdy rok bilansowy.

Ostateczna cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej i musi uwzględniać wartość całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia.

3. Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

4. Projekt umowy.

III. Terminy

1. Ostateczny termin przeprowadzenia badania - 26.03.2018 r.(za 2017 r.) i 25.03.2019 r. (za 2018 r.)

2. Przekazanie sprawozdania z badania do 16.04.2018 r. (za 2017 r.) i 15.04.2019 r. (za 2018 r.)

3. Oferty należy złożyć do dnia 29.09.2017 r. do godz. 1500 w siedzibie Spółki.

4. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 6 października 2017 r.

5. O wyborze uprawniony podmiot do badania sprawozdania finansowego Spółki zostanie poinformowany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru przez Radę Nadzorczą MPEC S.A.

IV. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnychi finansowych.

V. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Anna Dorota Łapińska - Główny Księgowy tel. 85 731-90-38;

e-mail: ksiegowosc@mpecsa.pl

Miejskie Przedsiąbiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Bielsku Podlaskim


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.